Všeobecné komentáře

Výbor vydává všeobecné komentáře s ohledem na svá zjištění získaná z posuzování pravidelných zpráv o implementaci Úmluvy v jednotlivých státech. V komentářích interpretuje důležité aspekty vybraných článků. Všeobecné komentáře procházejí před přijetím ze strany Výboru připomínkováním. Po dokončení se všeobecné komentáře stávají stěžejním zdrojem pro výklad ustanovení obsažených v Úmluvě.