Vnitrostátní monitorovací mechanismus

Úmluva  předpokládá  samostatný  vnitrostátní mechanismus usnadňující  provádění a monitorování plnění, sestávající ze dvou, resp. tří pilířů.

Kontaktní místo

Podle čl. 33 se státy zavazují vytvořit v rámci státní správy alespoň  jedno  kontaktní  místo  (focal  point)  pro  záležitosti  týkající  se  její implementace.  Pro usnadnění realizace aktivit týkajících se různých oblastí a úrovní mají státy také zvážit zřízení nebo ustanovení koordinačního mechanismu. Zároveň se smluvní státy zavazují zachovávat,  posilovat,  ustanovit  či  zřídit  nezávislé monitorovací mechanismy, na jejichž činnosti by se měla podílet občanská společnost a zejména reprezentativní organizace osob s postižením.

V České republice je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Toto řešení je obvyklé ve většině ostatních evropských smluvních států. MPSV je zároveň podle usnesení  vlády ze dne 19. března 2007 č. 284 gestorem Úmluvy a odpovídá za její implementaci, čímž představuje i koordinační mechanismus v rámci veřejné správy.  Spolugestorem implementace Úmluvy je pak sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO).

V intencích doporučení vysokého komisaře OSN pro lidská práva deklaruje naše kontaktní místo jako priority své činnosti zejména:

  • podporu a zvyšování povědomí o právech osob se ZP vymezených Úmluvou,
  • účast na rozvoji a vytváření akčních plánů pro realizaci Úmluvy,
  • sledování a reportování naplňování Úmluvy,
  • komunikaci s mezinárodními organizacemi, zahraničními kontaktními místy a zahraničními subjekty,
  • působit jako „kanál“ pro komunikaci reprezentace osob se ZP s vládou, popř. vládními institucemi.

V rámci MPSV vykonává agendu kontaktního místa Úmluvy zaměstnanec odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení JUDr. Štefan Čulík, e-mail: stefan.culik@mpsv.cz, tel.: 221 922 693.

Monitorovací orgán

Monitorovací orgán pro naplňování práv osob se zdravotním postižením ve smyslu čl. 33 odst. 2 Úmluvy byl v České republice zřízen novelizací zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, kterému byla od ledna 2018 rozšířena působnost.

Nově veřejný ochránce provádí výzkumy, vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a dále také navrhuje opatření směřující k ochraně osob se zdravotním postižením. Více zde.