Závěrečná doporučení Výboru

Na základě projednání a hodnocení zaslaných zpráv a dalších podkladů pak Výbor vydává svá Závěrečná doporučení (concluding observations), obsahující případná doporučení k nápravě shledaných nedostatků a dalšímu zlepšování implementace jednotlivých ustanovení Úmluvy. Výbor přijal svá Závěrečná doporučení k Úvodní zprávě ČR 10. dubna 2015.

Vyžádal si také od ČR, aby mu ve lhůtě jednoho roku předložila písemné informace o opatřeních přijatých k provedení doporučení uvedených v bodech č. 32 a 37 Závěrečných doporučení.

MPSV předložilo vládě ČR informaci o projednávání Úvodní zprávy. Vláda zprávu projednala 24. února 2016. Usnesením bylo příslušným členům vlády uloženo průběžně zajišťovat plnění Závěrečných doporučení, a to podle určení gesce uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Na jeho základě bylo následně zpracováno písemné vyjádření o plnění závěrečných doporučení, které bylo v červnu 2016 předloženo pro informaci členů vlády a i Výboru.