Úvodní zpráva

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením byla podána v řádném termínu 28. října 2011. Byla vypracována MPSV, které je gestorem Úmluvy, zejména s využitím podkladů ústředních orgánů státní správy.

Obecný důraz, kladený v Úmluvě na participaci nevládních organizací na procesu monitorování situace osob s postižením a implementace Úmluvy se projevuje i v tom, že Výbor v rámci hodnocení zpráv přijímá i alternativní zprávy (shadow reports), které jsou velmi vhodným zdrojem informací o problémech, které nejsou ve vlastních zprávách států vždy dostatečně reflektovány. Alternativní úvodní zpráva byla v ČR vypracována skupinou nevládních organizací a zaslána Výboru.

Doplňující otázky

V rámci přípravy na projednání podané Úvodní zprávy přijal Výbor 28. 10. 2014 soubor doplňujících otázek (list of issues). Ve stanoveném termínu byly zaslány jak oficiální  odpovědi ČR, vypracované MPSV, tak i odpovědi nevládních organizací, které zpracovaly alternativní zprávu.

Úvodní zprávy spolu s dodatečnými podklady pak byla projednána na 13. zasedání Výboru 31. března a 1. dubna 2015.